Общи условия

I.ПРЕДМЕТ
Чл.1 Настоящите Общи условия са в сила и уреждат отношенията между:
„АГРАРА“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК регистрирано в гр. Варна, с ЕИК 201361596, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Ивайло 2, e-mail:office@sortovisemena.bg, телефон: 0988 931 011 от една страна 
и от друга страна лицето, посещаващо и използващо интернет страницата www.sortovisemena.bg, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка с посещаването и използването на страницата www.sortovisemena.bg (наричана по-долу за краткост Сайта), заявяването и закупуването на стоки от нея и др.
Чл.2 Преди да използвате, каквато и да е част от Сайта, моля, запознайте се подробно с настоящите Общи условия. С всяко Ваше действие, с което пряко или косвено ползвате информация, или настикате бутон, разположен на сайта, изображение или каквато и да е друга част от Сайта, правите поръчка и др. Вие се съгласявате с клаузите, вписани в Общите условия, и се обвързвате със спазването им и възможните последващи промени в тях. 
Чл.3 Общите условия присъстват на Сайта и достъпът до тях е свободен за всеки посетител на Сайта.
Чл.4 В случай, че не сте съгласни с посочените Общи условия и не желаете да се ангажирате със спазването им то би следвало да не използвате повече Сайта.
Чл.5 Приемането на Общите условия става с чекването на полето с надпис: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“. По този начин Потребителят прави електронно изявление, че е запознат с Общите условия и ги приема по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Чл.6 Доставчикът може, ако желае, но не е задължен, да влиза в правоотношения, да сключва договори или да извършва доставки на лица не приели посочените Общи условия.

II.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Чл.7 Достъпът до Сайта е свободен за всеки Потребител.
Чл.8 Сайтът предоставя възможност за закупуване на стоки и действа като интернет магазин.
Чл.9 Доставчикът си запазва правото да прави промени в Сайта, без да е длъжен да уведомява за това Потребителите.
Чл.10 Доставчикът не гарантира, че няма да възникнат проблеми при ползването на Сайта, че достъпът до него няма да бъде прекъснат или за евентуални грешки в него.
Чл.11 Последването на връзки към други страници, публикувани на Сайта, е отговорност на Потребителя и става на негов риск. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вследвие на това действие проблеми.
Чл.12 Съдържанието на Сайта е обект на авторски права. Забранява се копирането и използването на информация или други части от Сайта без съгласието на Доставчика. В противен случай нарушителите носят цялата отговорност и ще бъдат наложени санкциите, предвидени от Закона.
Чл.13 Слагайки отметка „Запознат съм с Общите условия и ги приемам“ всеки Потребител изявява електронно своето съгласие с тях и спазването им.
Чл.14 За да направи поръчка за доставка и да закупи определена стока, Потребителят трябва да попълни Регистрационна форма. 
1. Данните, които Потребителят предоставя в Регистрационната форма на Сайта ще бъдат използвани само с цел доброто обслужване на Потребителя.
2. Регистрацията може да бъде изтрита по всяко време при изпратена писмена заявка на е-mail: office@sortovisemena.bg
3. Данните, предоставени от Потребителя при регистрация, се съхраняват от администратора на лични данни „Аграра“ ООД при спазване на Закона за защите на личните данни.
4. Ако Потребителят откаже да предостави данните, необходими за регистрация, той няма да има възможност да закупи и получи желана стока.
5. Потребителят е длъжен да предостави верни данни при попълване на регистрационната форма, а при настъпила промяна да ги актуализира своевременно.
6. Сайтът не носи отговорност за неполучени доставки поради подадени грешни данни. Повторното изпращане на пратката е за сметка на Потребителя.
7. Потребителят е длъжен да опазва предоставените му потребителско име и парола за достъп до Сайта и носи пълната отговорност за действия предприети от трети лица с нея. 
Чл.15 Доставчикът предоставя на Сайта информация за предлаганите продукти и цена.
1. Цената на доставката не е включена в крайната цена на продукта. Информация за начина и стойността на доставка ще намерите на страницата Доставка.
2. Доставчикът има право да променя цените на продуктите в Сайта и информацията за тях, без да е нужно да уведомява за това Потребителя.
3. Отметката за наличност на продуктите в онлайн- магазина , не означава фактологическата им наличност в склад на Доставчика.


III. ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.16 Потребителят може да избира продукти от Сайта и да ги слага в Кошницата.
1. За да извърши поръчка за Доставка, Потребителят следва да извърши Регистрация. Тук важат условията посочени в чл.14, т.1,2,3,4,5,6.
2. Потребителят може да променя съдържанието на Кошницата и да изважда и прибавя в нея продукти, но това може да става до момента на натискането на бутон за финализиране на Поръчката.
Чл.17 Посочените в сайта цени на продукти се отнасят само за онлайн магазина и не касаят агроаптеките ни.
Чл.18 Фирма „Аграра“ ООД използва услугите на куриерска фирма „Спиди“ и Еконт и посочените цени в сайта в раздела Доставка и плащане са спрямо тяхната Тарифа за доставка. 
1. Цените са различни, ако потребителят желая пратката да бъде доставена на адрес. Тогава цената ще бъде определена от тарифата на ф. „Спиди“.
2. Обичайните часове на доставка на куриерите на ф. „Спиди“ са от 9.00 до 17.30ч.
3. Ако Потребителят не осигури достъп за предоставяне на пратката или не отиде да я получи в офиса на куриерската фирма (ако е избрал тази възможност), Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни поръчката. Ако Потребителят желае може да се уговори нов срок на доставка, но тогава Потребителят поема всички разходи по доставката.
4. Ако Потребителят желае може да посочи друга куриерска фирма, която да извърши доставката, но цените в този случай ще са различни от посочените в Сайта и ще зависят от Тарифата на съответната компания 
Чл.19 Заявки, направени на Сайта в събота след 11.00 часа и през цялата неделя, се изпълняват от Доставчика в понеделник сутринта.
Чл.20 Избраните продукти се доставят в рамките на 5 работни дни. За малките населени места, доставките се извършват в зависимост от графика за посещение на спедиторската фирма за определеното населено място.
Чл. 21 Плащането на поръчките, направени в Сайта може да става чрез:
1. По банков път
2. Чрез наложен платеж
3. Чрез системи за електронно разплащане
Чл.22 Отказване на поръчката и рекламации
Направена поръчка може да бъде отказана преди нейното изпращане на телефони: 0988 931 011 или 052/ 747 141 или e-mail: office@sortovisemena.bg

Чл.23 При липса на наличност от дадена стока, въпреки отметка "Наличен" ,  Аграра ООД си запазва правото да откаже поръчката и да възстанови плащане, в случай на направено такова от страна на Потребителя.

IV. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.24 Доставчикът може да променя Общите условия като е длъжен да публикува направените промените на Сайта.
1.Промените влизат в сила в момента на публикуването им на Сайта и важат за всички Потребители.

V. ОТГОВОРНОСТ
Чл.25 Информацията на Сайта е илюстративна и оперативна и използването й е отговорност на потребителя.
1. Доставчикът не носи отговорност за щети, причинени на Потребителя, вследствие на информация, публикувана в Сайта.
2. Доставчикът не носи отговорност за нанесени щети на Потребителите от трети лица, които използват ресурсите на Сайта или самия сайт.
3. Доставчикът не носи отговорност за информация или коментари, публикувани от Потребители на Сайта.
4. Доставчикът не носи отговорност ако върху акаунта на Потребителя бъдат нанесени щети от трети лица. 

VI. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 26 Органите, регулиращи дейността на АГРАРА ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

За ОДБХ Варна:

 • Уебсайт: https://odbh-varna.com/
 • тел: 052 655 801
 • адрес: Варна 9000, ул. „Софроний Врачански“ 19    

Аграра ООД притежава удостоверение за търговия с продукти за растителна защита на дребно  № 03-009 и склад за търговия на едро с удостоверение номер № 03-076 

Потребителите могат да използват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27 Потребителите са длъжни да спазват етичните норми, добрия тон и законите при ползването на Сайта и действията, които извършват на Сайта.
Чл.28 За всички възникнали казуси се прилагат законите на Българското законодателство.